JUST prichádza z prírody

Rozdiely priameho predaja od nepoctivých obchodných praktík

Ako sa priamy predaj líši od nepoctivých obchodných praktík ?

V priamom predaji používajú firmy väčšinou dve metódy ponuky a predaja. Jednak je to predaj jednotlivcom, jednak predaj skupine osôb. V tomto prípade zákazník alebo predajca funguje ako hostiteľ a pozve svojich známych - potenciálnych odberateľov na ukážku, predvedenie a vyskúšanie ponúkaného tovaru. Priamy predaj je možno tiež klasifikovať podľa toho, z koľkých úrovní je zložená štruktúra predávajúcich. Buď sa jedná o štruktúru jednovrstevnú alebo má podobu takzvaného viacvrstvového, sieťového marketingu (angl. multilevel marketing, skratka MLM). Mnohovrstvový marketing možno definovať takto: priamy predaj výrobkov a služieb uskutočňovaný osobne priamo spotrebiteľom v ich domácnostiach alebo v mieste mimo stálej prevádzkarne prostredníctvom nezávislých distribútorov alebo predajcov, ktorí môžu získavať svoju odmenu buď za vlastný predajný obrat alebo v závislosti na predajnom obrate tých, ktorých k tomuto podnikaniu oni alebo iné osoby priviedli.

 

Tento spôsob predaja býva niekedy úplne nesprávne chápaný ako tzv. pyramídový systém, pyramídové hry. Tie sú známe aj ako tzv. lietadlo alebo snehová guľa. Tieto hry sú v mnohých krajinách vrátane Slovenska zákonom zakázané. Pyramídové hry sú nezákonné preto, že veľké množstvo ľudí na spodku pyramídy platí peniaze malému počtu ľudí na vrcholu. Vždy, keď jedna úroveň chce postúpiť k vrcholu, musí nájsť dvakrát takú veľkú skupinu pod sebou. Znamená to, že zaistenie sľubovaného príjmu pre každého by vyžadovalo nájsť nekonečný počet účastníkov.

Pre odlíšenie pyramídy je rozhodujúce najmä to, či firma predáva tovar alebo vyžaduje len finanční vklad. V serióznej firme, ktorá pôsobí formou mnohovrstvového marketingu, sa predáva kvalitný tovar za konkurencieschopné ceny konečným spotrebiteľom na kontrolovateľnom trhu. Pyramída profituje napr. z toho, že nakupujú len novo prichádzajúci a o ďalší predaj nie je záujem. Dôležité je aj to, či firma spätne odkúpi nepredaný tovar. Seriózna spoločnosť tak bežne robí a navyše si nestanovuje žiadne povinné odbery výrobkov. Do úvahy je treba brať aj vstupné náklady. Firmy, ktoré požadujú vysoké peňažné vklady pri zahájení činnosti záujemca sú podozrivé. V prípade pochybností je treba kontaktovať priamo ústredie tej ktorej spoločnosti a žiadať presné vysvetlenie a zoznámenie sa s predajným plánom a metódou alebo konzultovať so ZPP a ich nezávislým právnym zástupcom.